supaya apa ko kayak gitu ahhh indah vanny bagus ko kayak gitu ;D